KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

AYDINLATMA METNİ  VE  ONAY FORMU

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması hususunda yasal zorunluluk olarak düzenlenmiştir.

www.tektasart.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri kişisel veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca TEKTAŞ SAATÇİLİK ve AKSESUAR TİC AŞ. tarafından, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; Veri Sorumlusu sıfatıyla kaydedilebilecek, saklanabilecek,  güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek,  mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde 3. kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve işlenebilecektir. 

www.tektasart.com web sitemizdeki ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmekteyiz.

Web sitemize dahil olarak bize ilettiğiniz kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Ticari Unvan: Tektaş Saatçilik ve Aksesuar Tic. A.Ş. (TEKTAŞ SAATÇİLİK olarak anılacaktır )

 

MERSİSNo: 0836005407900013
Adres: Altın sokak Abdi İpekçi Caddesi Ahmet Kara İş Hanı 2/14 Nişantaşı-İstanbul

Telefon:02122250640
E-Posta: digital@tektas.info

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI :

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi ve /veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan ve / veya yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, İletişim için adres ve diğer gerekli tüm bilgileri kaydetmek,
 • Müşteri profili analizinde kullanabilmek, muhtelif satış, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek,
 • Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması, yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydalı hizmetlerin sunulması ve telesatış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ?? çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri memnuniyetini ölçmek şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Paylaştığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasına Dair Yöntemler :

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 1. Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 2. İnternet sitemize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 3. İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, şirketimizle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 4. Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 5. Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 6. Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma/ firmalar
 7. Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 8. Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 9. Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,
 10. Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 11. Ve benzeri tüm satış, tanıtım ve pazarlama ağları.

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir.

Kanun uyarınca kişisel veri sayılan veriler; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi’dir.

Tarafınızla TEKTAŞ SAATÇİLİK arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz ise işbu metni okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE VE YURTDIŞINA AKTARILMASI

TEKTAŞ SAATÇİLİK, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK'da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan hizmetin amaçları, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, TEKTAŞ SAATÇİLİK adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

www.tektasart.com, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, web sitesindeki Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için www.tektasart.com’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. www.tektasart.com, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi, Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, www.tektasart.com hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve web sitesindeki Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri,  dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI :

6698 sayılı KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,

b) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

c) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

d ) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

e ) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Şirketimize iletebilirsiniz.