KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı, www.tektasart.com  sitemize giriş yaparak  veya Sitemize Üye Olarak veya Kişisel Bilgilerinin Yer Alacağı Formu Doldurarak, Kullanıcı Sözleşmesini Okuduğunu, İçeriğini Anladığını Ve Hükümlerini Kabul Ettiğini Ve Onayladığını Kabul ve  Beyan Eder.

MADDE 1- TARAFLAR

Bu sözleşme, E- Ticaret Site Sahibi Tektaş Saatçilik ve Aksesuar Ticaret Anonim Şirketi ile
Siteye giriş yapan ya da üye olan Tüzel ya da Gerçek kişi Kullanıcı arasında düzenlenmiştir.


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, www.tektasart.com’a ait E-ticaret hizmetlerinin ve bu hizmetlerden faydalanma, ürün satın alma ve ödeme şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Sözleşme konusu hizmet, Ürün bedeline ait ödeme şartlarının müşteri/kullanıcı tarafından kabulü ve kanun gereklerine göre ürünün www.tektasart.com tarafından sitede belirtilen şartlara göre ürün teslim hizmetinin sağlanmasıdır.
 

MADDE 3-  ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı www.tektasart.com sitesine üyeliği, www.tektasart.com sitesinin  ilgili bölümünü doldurarak, gerekli kimlik bilgilerini göndermesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve E-Ticaret Site Sahibi Tektaş Saatçilik ve Aksesuar Ticaret Anonim Şirketi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

www.tektasart.com sitesine üye olabilmek için, reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya üyeliği süreli ya da süresiz olarak yasaklanmış/engellenmiş/sonlandırılmış olan kişilerin www.tektasart.com sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, www.tektasart.com sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1- Tektaş Saatçilik ve Aksesuar Ticaret Anonim Şirketi'nin Hak ve Yükümlülükleri : 

4.1.1.- www.tektasart.com, sitesinde sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir, içerikleri her zaman değiştirebilir, Kullanıcının bilgilerini Kullanıcının ve üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir. www.tektasart.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, tek taraflı olarak verdiği hizmeti, sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme ve iptal etme hakkına sahip olup, Kullanıcı da bu durumu kabul eder. www.tektasart.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını, yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, dilerse elektronik posta ile kullanıcılara bildirecektir. Güncel kullanım şartları, www.tektasart.com sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.tektasart.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

www.tektasart.com’un, Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklik ve düzeltme talepleri Kullanıcı tarafından derhal yerine getirilecek olup, zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.1.2.-Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.tektasart.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.tektasart.com sitesinden yararlanması süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilip, hesabı kapatılabilir.

4.1.3.-Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.tektasart.com Kullanım Sözleşmesine aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi, dilerse Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcının üyeliğini süreli veya süresiz olarak iptal edebilir.

4.1.4.- www.tektasart.com, site üzerinden, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, tedarikçiler ve  sair üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitelerine veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle  www.tektasart.com tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında www.tektasart.com ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.1.5- www.tektasart.com, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve sitenin işleyişine veya Kullanıcı Sözleşmesine veya sitenin genel kurallarına veya genel ahlak kurallarına aykırı ve www.tektasart.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan, üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

4.1.6-Kullanıcı, site içerisinde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fiillerde bulunamaz. www.tektasart.com, Kullanıcının bu sözleşme hükümlerine ve  hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

4.2.- Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri : 

4.2-1. Kullanıcı, www.tektasart.com sitesi ve hizmetlerinden faydalanırken ve ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu sözleşmenin tüm şartlarına ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükte olan tüm mevzuat hükümlerine, www.tektasart.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayınlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı, bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebi ile doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluk Kullanıcıya ait olacaktır.

4.2.2.- Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve sair üçüncü kişilerin www.tektasart.com sitesini kullanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucularını ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez ve yasa dışı girişimlerde bulunamaz. Aksi halde, www.tektasart.com tarafından üyeliğinin iptal edilerek, doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2.3.- Kullanıcı, Gizlilik Sözleşmesi hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.tektasart.com’un kendisine ait gizli, özel, ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.tektasart.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4.- Kullanıcı, Kullanıcı adı ve şifresini kimseye vermez. Söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece Kullanıcıya aittir. Kullanıcı isim ve şifresinin saklanması, korunması tamamen Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devredemez veya kullanıma açamaz. Bu gibi hallerde, Kullanıcının ilgili ihmal ve kusurlarından doğan Kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı, www.tektasart.com‘un herhangi bir tazmin sorumluluğu olmayıp, her ne nam altında olursa olsun www.tektasart.com’a rücu edilemez.

4.2.5.- Kullanıcı, www.tektasart.com sitesinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve mevzuat hükümleri ile ters düşen bilgi ve beyanlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı v.b. kişisel bilgileri kullanmayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşıp kullanmayacağını, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacağını, bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple, www.tektasart.com, Kullanıcı tarafından www.tektasart.com’a iletilen veya www.tektasart.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.2.6.- Kullanıcı, www.tektasart.com’un yazılı onayı olmadan, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, kullandıramaz.

4.2.7- Kullanıcı, www.tektasart.com sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri ve tüm materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru, diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlayamaz ve www.tektasart.com ‘un izni olmadan link veremez.

4.2.8.- Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren  www.tektasart.com sitesinde yer alan bu sözleşme ve diğer kural ve ilkelere uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 

MADDE 5- GİZLİLİK 

www.tektasart.com, Kullanıcının kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için gereken önlemleri almış olup, bu bilgilere sitedeki Gizlilik İlkeleri bölümünden ulaşılmaktadır. Kullanıcıya ilişkin bilgiler, bu Gizlilik İlkelerindeki şartlar doğrultusunda kullanılabilecektir.

 

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ya da site içerisinde yer alan kurallara, ilkelere aykırı davranışı  durumunda www.tektasart.com kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması, iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, bu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı siteye giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi, iptal edilmesi, kalıcı/süresiz olarak durdurulması veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 9- TEBLİGAT ADRESLERİ

www.tektasart.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememekte olup, kullanıcının www.tektasart.com sitesine bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta adreslerine yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

www.tektasart.com sitesinin kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin/elektronik postanın www.tektasart.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

 

MADDE 10- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı, site üzerinden sunulan Tektaş Saatçilik ve Aksesuar Tic.A.Ş. hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını paylaşamaz, satamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, benzeri, kopyalanmış çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının www.tektasart.com hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.tektasart.com ‘dan talep edilen tazminat tutarı ile uğranılan her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.

Kullanıcılar, sitede yer alan www.tektasart.com ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 11 -  MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep halleri, doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.tektasart.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme veya temerrüt söz konusu olamayacak ve www.tektasart.com’un geç, eksik ifa ve ifa etmemeden dolayı sorumluluğu bulunmayacak olup, bu durumda Kullanıcı tarafından www.tektasart.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.